Cổ đông lớn Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd đã mua 1.000.000CP

Cổ đông lớn Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd đã mua 1.000.000CP

Xem tiếp...
Ông Ninh Quốc Cường đã mua 1.000.000 CP

Ông Ninh Quốc Cường đã mua 1.000.000 CP

Xem tiếp...
Thông qua và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu

Thông qua và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu

Xem tiếp...
Phân phối tiếp số cổ phần chưa được mua hết

Phân phối tiếp số cổ phần chưa được mua hết

Xem tiếp...
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Xem tiếp...