Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem tiếp...
Biên bản và Nghị quyết số 03 về thay đổi thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bien ban va nghi quyet so 03

Xem tiếp...
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem tiếp...
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Xem tiếp...
Thông qua giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2021

Thông qua giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2021

Xem tiếp...