Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 02/2021 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/BBvaNQ02.2021-kyso.pdf

Back 2Top