Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo thường niên năm 2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%202017%20STV.pdf

Back 2Top