Thay đổi điều lệ của Công ty

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được sửa đổi.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/%C4%90i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20c%C3%B4ng%20ty%20STV%20n%C4%83m%202017.pdf

Back 2Top