Mô hình quản trị

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị

 Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông và các bộ máy quản trị bao gồm : Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

 

 

4.3.  Danh sách công ty con, công ty liên kết

ü  Công ty con: không có

ü  Công ty liên kết: không có

Back 2Top