Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư văn bản số 182/2012 BC/STV-HĐQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Trân trọng!

/Uploads/files/Bao%20cao%20tinh%20hinh%20su%20dung%20von%2020.7.2012.pdf

Back 2Top