Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Phạm Anh Đức)

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Người báo cáo: Ông Phạm Anh Đức

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 530.683 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.096.727 CP

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 2.627.410 CP

Ngày  thực hiện giao dịch: 28/05/2021

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/019.pdf

Back 2Top