Kết thúc phát hành cổ phiếu cho người lao động và Sửa đổi điều lệ công ty

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết số 09/2012/NQ/STV-HĐQT về Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Sửa đổi điều lệc của Công ty.

Trân trọng!

/Uploads/files/Nghi%20quyet%20HDQT%2010.5.2012.pdf

Back 2Top