Miễn nhiệm Phó Giám đốc

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn số 189/2012/CV/STV-QHCĐ về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc.

Trân trọng!

/Uploads/files/Mien%20nhien%20Pho%20giam%20doc%2026.7.2012.pdf

Back 2Top