Nghị quyết thông qua thời gian và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 06 về Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/BB va NQ so 06-signtvt.pdf

Back 2Top