Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng mời các quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/Thong bao moi hop-signt.pdf

Back 2Top