Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 03 của Hội đồng Quản trị về việc" Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019".

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/BBvaNQ so 03.pdf

Back 2Top